Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er et direktorat under Skatteministeriet som forbereder saker som skal avgjøres av skatteankenevndene, vurderingsankenevndene, motorankenevndene og Landsskatteretten. I visse saker treffer Skatteankestyrelsen selv avgjørelse. Skatteankestyrelsen er organisert i en rekke enheter med hver deres fagområde og et sekretariat med administrative oppgaver.

Skatteankenevndene treffer avgjørelse i saker om personers innkomstskatt. Skatteankenevndene avgjør saker på møter, og klageren har rett til et møte med skatteankenevnden innen det treffes avgjørelse i saken.

Vurderingsankenevndene treffer avgjørelse i saker om vurdering av fast eiendom. Vurderingsankenevndene avgjør saker på møter, og klageren har rett til et møte med vurderingsankenevnden innen det treffes avgjørelse i saken.

Motorankenevndene treffer avgjørelse i saker om verdifastsettelse av kjøretøyer. Motorankenevndene avgjør saker på møter, og klageren har rett til et møte med motorankenevnden innen det treffes avgjørelse i saken.

Landsskatteretten er Danmarks øverste administrative klageinstans på skatteområdet. Landsskatteretten behandler klager vedrørende skatter, særavgifter, toll og merverdiavgift. Landsskatteretten behandlet i 2011 4 440 klager. Herav var 1 353 saker innkomstsaker og 829 merverdiavgift-, særavgift- og tollsaker. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er litt over syv måneder. Ca. 300 saker av Landsskatterettens kjennelser innbringes årlig for domstolene.